Adatkezelési tájékoztató – Dunapart Medical Magánrendelő

egészségügyi szolgáltatások teljesítésének folyamata során

1. Adatkezelő

Dunapart Medical Kft.
1052 Budapest, Petőfi tér 3-5. II/4.
Képviseli: Árvai Beáta
info@dunapartmedical.hu

2. Kezelt adatok köre

Egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek esetén: név, kontakt adatok (email, telefon, cím), TAJ, valamint a szolgáltatás nyújtása során keletkezett egészségügyi adatok, a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos pénzügyi adatok (kivéve a bankkártya adatokat, amelyet az adatkezelő nem tárolja)

3. Adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés céljai:

– vizsgálatra bejelentkezett személyek nyilvántartása, kapcsolattartás (telefon, email, sms), pénzügyi teljesítés
jogalap: szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése

– szakorvosi ellátás és egészségügyi szolgáltatás nyújtása
jogalap: szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése

– más egészségügyi szolgálatónál vizsgálatok (labor) megrendelése, az elvégzett vizsgálatok eredményeinek nyilvántartása
jogalap: szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése

4. Adatkezelési időtartama

Az adatkezelés a jogalap megszűnéséig tart. A jogalap megszűnik:

– szerződés teljesítése jogalap esetén: polgári jogi elévülésig, illetve adóügyi adatmegőrzési kötelezettség leteltekor (mindenkori hatályos jogszabályok szerint)

– jogszabályi kötelezettség teljesítése jogalap esetén:

– az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok által meghatározott időtartam – jelenleg 30 év – eltelte esetén

– pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos adatok esetén  az adóügyi adatmegőrzési kötelezettség leteltekor (mindenkori hatályos jogszabályok szerint)

Amennyiben az adatkezelés jogalapja megszűnik, az adatot az adatkezelő 30 napon belül törli.

5. Megismerésre jogosultak köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás

Adatkezelő részéről a szakorvos, az asszisztens és (a kapcsolattartáshoz szükséges adatok körében) a recepciós/irodavezető feladatokra kijelölt belső munkatársak.

Az adatkezelő külső szolgáltatóként adatfeldolgozót is bevonhat az alábbi tevékenyégekre:

– informatikai szolgáltató: elektronikus levelezés, egészségügyi ügyviteli rendszer (időpontfoglalás, egészségügyi adatok tárolása), számlázás

Adattovábbítás az alábbi esetekben történhet:

– számlázási és pénzügyi teljesítési adatok: számviteli szolgáltató (könyvelő) felé

– laborvizsgálat megrendelési adatai: az adatkezelővel szerződött, laborszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók felé

Az adatkezelés során EU-n kívülre adattovábbítás nem történik.

6. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái, kategóriái;
 • az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • az érintett jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége, panasz benyújtásának joga;
 • az adatok forrása;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, illetve ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, azt, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

7. Helyesbítéshez való jog

Az érintettnek joga van kérni az adatkezelőtől pontatlan személyes adatai helyesbítését, illetve hiányos adatainak kiegészítését (megjelölve a helyes adatokat) az adatkezelés céljának figyelembe vételével. Az adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napos határidővel hajtja végre, és annak megtörténtéről értesíti az érintettet.

8. Törléshez (elfeledéshez) való jog

Az érintett kérelmezheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napos határidővel törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 • az érintett tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 • a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az észszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatait kezelő további adatkezelőket/adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9. Adatkezelési korlátozásához való jog

Az érinett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely Európai Uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

10. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az e bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a törléshez, illetve elfeledtetéshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

11. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

12. Jogérvényesítési kérelmek kezelése

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érinttet a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, akkor további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 Az érintett kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor az adatkezelő (figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Az érintett az adatkezelővel szembeni jogérvényesítési kérelmeit az 1. pontban szerinti elérhetőség valamelyikén nyújthatja be.

Az érintett, amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
  • cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
  • posta: 1363 Budapest, Pf.: 9
  • email: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • web: www.naih.hu
 • lakóhelye szerinti bíróságnál